Misverstand 1: DPA vervangt E-deposit

DPA is een initiatief van beide communautaire Ordes, goedgekeurd door alle Belgische balies, om de elektronische communicatie van de advocaten te vergemakkelijken. Het DPA-platform wordt vooral gefinancierd door leningen bij alle balies. De eerste toepassingen van DPA zijn de advocatenkaart, de gemeenschappelijke bron van advocatengegevens (CAB, common address book), de DPA-box en DPA-deposit.

Het DPA hanteert als business model een systeem van remuneratie voor prestaties (de gebruiker betaalt). Die zal de terugbetaling van die leningen, de verdere ontwikkelings- en onderhoudskosten van het DPA dragen. Zo wordt het DPA-platform uitgebouwd tot een centraal communicatieplatform tussen advocaten en andere (juridische) actoren. DPA heeft dus een veel ruimer toepassingsgebied dan E-deposit. De connectie met E-deposit is slechts een van de eerste stappen.

Misverstand 2: Een advocaat betaalt voor het neerleggen van conclusies en stukken bij de rechtbank

Een advocaat betaalt voor het gebruik van het DPA-platform. Niet voor het neerleggen van conclusies bij de rechtbanken en hoven via Justities services (E-deposit en toekomstige J-box). Een verzending via (aangetekende) brief brengt, in tegenstelling tot die elektronische neerlegging, wel meerkosten met zich mee.

Hier vindt u een overzicht van de prijszetting van DPA. De Ordes legden die prijzen vast.

Misverstand 3: Ik kan nu minder rechtbanken bereiken dan voordien

Alle rechtbanken waarbij u neer kon leggen via E-deposit, kan u via het elektronische kanaal van DPA-deposit bereiken. Rechtbanken die niet op E-deposit aangesloten zijn kan u via DPA-deposit  een (aangetekende) zending sturen middels bpost.

Hier ziet u een overzicht van de rechtbanken die u via het elektronische kanaal van DPA-deposit kan bereiken.

Telkens wanneer een nieuwe rechtbank wordt toegevoegd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Houd deze website regelmatig in de gaten.

DPA misverstanden uitgeklaard

Misverstand 4: Ik kan alleen via DPA-deposit rechtsgeldig neerleggen

Elektronische neerleggingen zijn enkel rechtsgeldig via DPA-deposit. Daarnaast kan u ook nog rechtsgeldig neerleggen via niet-elektronische kanalen, maar dat kan alleen tijdens openingsuren van de griffie.

Misverstand 5: Ik kan nu overal buiten de uren van de griffie neerleggen

Rechtsgeldige neerlegging buiten de openingsuren van de griffie kan alleen via elektronische weg en dus ook enkel voor de rechtbanken die zo bereikbaar zijn.

Als u documenten neerlegt via het elektronische kanaal, bent u niet gebonden aan de uren van de griffie. (Het gaat hier om het elektronische kanaal in DPA-deposit, niet het gebruik van DPA zelf.)

De verzending van conclusies en stukken via het elektronische kanaal van DPA-deposit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Indien u echter op de laatste dag van een termijn neerlegt moet u er wel rekening mee houden dat DPA de elektronische neerlegging via E-deposit doet. Er kan dan enige tijd over gaan (normaliter enkele seconden, of minuten indien het om vele documenten gaat) alvorens de bij DPA geregistreerde neerlegging ook effectief bij E-deposit doorkomt. Voor tijd-kritische neerleggingen (op de laatste nuttige dag) raden we u dan ook aan om de registratie bij DPA toch minstens twee uur vóór het einde van de dag te doen (dus vóór 22u). Zo blijft er voldoende tijd om de documenten van het DPA systeem naar het E-deposit systeem over te maken. Indien er onverhoopt een technisch probleem is bij het doorzenden van DPA-deposit naar een van de digitale systemen bij Justitie, dan kan u aanspraak maken op een attest vanwege DPA. Dat zal in detail het disfunctioneren van de informaticasystemen documenteren. U kan daarna een beroep doen op de in artikel 52, derde en vierde lid Ger.W. bepaalde verlenging van de termijn voor neerlegging tot de eerstvolgende werkdag.

Kiest u voor het kanaal bpost, dan gelden de openingsuren van de griffie. Hierbij geldt als datum van neerlegging datum en uur van aankomst op de griffie.

DPA-ontdekken?

Volg dit stappenplan

Bekijk de demofilmpjes

Lees de handleiding

Ga meteen zelf aan de slag 

Misverstand 6: Ik moet 9 euro per conclusie en 6 euro per stuk betalen

U betaalt voor het gebruik van het platform. De prijzen zijn onafhankelijk van het aantal documenten en het aantal bestemmelingen. Bijvoorbeeld: of u 2 of 20 stukken verzendt in één beweging, naar 1 of naar 8 confraters, u betaalt daarvoor 6 euro.

Verzendt u via het DPA-platform documenten per post, dan zijn er bijkomende kosten voor o.a. print in kleur/zwart-wit, aangetekende verzending of niet. De verwerking gebeurt automatisch via onze partner Unified Post. De verzending en levering van de aangetekende brief kan u volgen via track and trace.

Weet trouwens dat u via DPA ook kan communiceren met confraters, cliënten en derden, zoals de tegenpartij. Het elektronisch verzenden van een brief (‘andere’) via het DPA kost 1 euro, ongeacht het aantal bestemmelingen. U hebt daarbij garantie op afgifte (geen discussie meer mogelijk over de vraag of uw confrater uw schrijven wel ontvangen heeft).

Voor pro-Deozaken gelden andere tarieven.

Via de FAQ op deze website vindt u een overzicht van de prijszetting van DPA.

Misverstand 7: Een transactie mag maximaal 12 MB groot zijn

De maximale grootte van 12 MB geldt per bestand.

Indien u meerdere documenten wil verzenden in één beweging kan dat. Elk bestand heeft een maximale grootte van 12 MB. Er is normaal gezien geen limiet op de totale grootte van het aantal bestanden dat u overmaakt binnen één dossier. Zo kunt u bijvoorbeeld 65 stukken in 8 bestanden van 10 MB overmaken voor 6 euro. In de FAQ vindt u een handleiding hoe u een te groot pdf-bestand kan splitsen zodat de maximale bestandsgrootte niet overschreden wordt.

Misverstand 8: Advocaten en hun administratief personeel kunnen nog steeds gratis neerleggen via E-deposit, dus ik gebruik DPA-deposit niet.

Toegang tot E-deposit is enkel nog mogelijk in de rol van ‘burger’ of ‘onderneming’.

Advocaten en hun administratief personeel kunnen nog inloggen op E-deposit met de eID. De neerlegging van conclusies voor en namens cliënteel via die weg kan niet meer. Tenzij in eigen zaken waar ze persoonlijk bij betrokken zijn.

Misverstand 9: Ik heb een handtekeningcertificaat nodig om conclusies neer te leggen

Het optionele handtekeningcertificaat op de kaart dient enkel om documenten ook in het document digitaal te ondertekenen. Uw digitale handtekening wordt dan als het ware in het document ingebakken.

Voor de neerlegging van besluiten is dat niet nodig. Het verzenden via DPA-deposit wordt wettelijk gelijkgesteld met de ondertekening van de besluiten.

U hoeft de besluiten dus ook niet meer op papier te ondertekenen en in te scannen.

Misverstand 10: De publicatie van het KB en MB van 16 oktober 2018 kwam onverwacht

Beide Ordes waren op de hoogte dat het KB en MB er zouden komen. Ze zaten hiervoor regelmatig samen met FOD en kabinet Justitie om praktische en beleidsmatige zaken af te spreken. Die samenwerking verliep zeer constructief. De publicatie van KB en MB was eerst gepland gedurende de zomervakantie. Daarover communiceerden de Ordes ook al regelmatig naar alle advocaten, o.a. tijdens de DPA-opleidingen afgelopen mei, via de DPA-newsletter en via deze website. Het verplicht gebruik van het DPA bij digitale neerleggingen was dus niet geheel onverwacht en werd ruim op voorhand gecommuniceerd. Alleen het precieze tijdstip van inwerkingtreding hing af van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Door allerlei zaken werd die publicatiedatum uitgesteld, o.a. door het advies van de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA) van begin september. Hierover bleven we evenwel in continu overleg met FOD en kabinet Justitie om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de GBA.

Niettegenstaande het bestaan van een communicatieplan werden wij verrast door de effectieve publicatie van het KB en MB in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2018. Zodra de publicatie een feit was, werd dat communicatieplan dan ook aangepast en uitgevoerd om alle betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.